Facebook

Disclaimer

De website van – en e-mail verzonden door Falcon Sportswear, verder Falcon Sportswear te noemen, dient uitsluitend informatiedoeleinden.
Falcon Sportswear besteedt veel zorg aan de samenstelling van de website en de e-mail berichten, doch garandeert niet dat de inhoud juist en volledig is. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website en e-mail berichten, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens.

Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Deze links of verwijzingen zijn louter ter informatie opgenomen en Falcon Sportswear is niet verantwoordelijk voor het onderhoud, de inhoud of de kwaliteit van de producten en/of diensten aldaar aangeboden.

Falcon Sportswear aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Falcon Sportswear of anderszins gebruikmaakt van deze website, noch is Falcon Sportswear is aansprakelijk voor informatie en gegevens die door gebruikers van de website via internet worden verzonden, noch voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige manier in verband staat met de website.

Falcon Sportswear behoudt zich het recht voor deze website en de daarin opgenomen informatie of gegevens onmiddellijk en zonder enige kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De website en e-mail berichten van Falcon Sportswear behelzen generlei aanbod van Falcon Sportswear aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Falcon Sportswear tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Falcon Sportswear, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Falcon Sportswear ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Falcon Sportswear.
De website is eigendom van Falcon Sportswear en is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of kopiëren, verspreiden of opslaan voor commercieel gebruik van de daarin opgenomen informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Falcon Sportswear.
Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Falcon Sportswear in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.